FRAKT- OG KJØPSVILKÅR

Betalingsløsning via websiden vår

Forventet levering 3-5 virkedager

Vi ønsker at våre kunder skal føle seg helt trygge når de handler i butikken vår.

Derfor har vi valgt Netaxept som vår leverandør av våre betalingstjenester.  

GENERELT

De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Havnnes Handelstad

Orgnr: 940 315 468  heretter kalt leverandør(en)(ens). Disse vilkårene gjelder for alt salg fra

leverandøren så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Nettsideeier er ansvarlig for alle transaksjoner gjennom nettbutikken. Alle kundedata blir ikke

delt eller solgt til tredje parter og opplysningene oppbevares ifølge norsk lov.

PRISER OG LEVERING

Alle priser er oppgitt i norske kroner eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og

lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med

leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking,

pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til

transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i

tillegg.

Kredittkort kjøp belastes kundens kredittkort ved utsendelse/levering av bestilte varer.

Normal belastingstid er 1 – 5 dager fra bestilling.

I henhold til eksport/import restriksjoner fra OFAC, EU og FN overholder nettstedet forbudet

mot å drive handel med Burma, Elfenbenkysten, Irak, Iran, Kongo, Cuba, Liberia, Nord-

Korea, Zimbabwe, Sudan, Syria og Hviterussland.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle

prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar

forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra leverandørens

side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på

forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

AVBESTILLING:

Avbestilling av bestilt vare kan gjøres til e-post eller tlf. under nettstedets kontaktinformasjon.

KUNDENS PLIKTER

Den som er registrert som kunde hos leverandøren, er ansvarlig for betaling av de ytelser

leverandøren eller leverandørens samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår.

Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så

fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra

leverandørens sin side.

REKLAMASJON

Før feil meldes til leverandøren, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens

side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik leverandøren har beskrevet

at det skal gjøre, må kunden gi beskjed om dette slik at  leverandøren kan iverksette tiltak for

avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir

leverandøren melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

AVHJELP

Leverandøren skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av

leverandøren, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ

iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med leverandøren,

betaler ikke leverandøren disse utgiftene.

ANGREFRIST

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp, og gir fri angrerett innenfor 14 dager.

Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Angrefristskjema

ligger som eget vedlegg på nettsiden. Refusjon av beløp ved benyttelse av angrefristen vil skje

uten opphold og senest innen 7 dager etter at kunden har benyttet angrefristen og denne er

mottatt av nettstedet.

EKSTRAORDINÆRE FORHOLD

Leverandøren er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette

gjelder likevel ikke hvis leverandøren godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor

leverandørens kontroll, og som leverandøren ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller

overvinne følgene av.

Leverandøren er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er

voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra leverandørens side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om

forbrukerkjøp av 2002-06- 21 nr. 34.

SALGSPANT/BETALINGSVILKÅR

Leverandøren har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med

tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt

kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

ENDRING I VILKÅRENE

Leverandøren forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av

endringer i lovgivningen.

FORCE MAJEURE

Er leverandøren forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik

leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen

omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller

uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta

restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet,

innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra

underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette

punkt, er leverandøren fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den

til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum

RETUR OG BYTTE AV VARER

Som nettbutikkunde kan du bytte eller returnere kjøpt vare.

Varen må returneres i samme emballasje som den ble levert.

Du må selv betale porto for forsendelsen.

Last ned returskjema:

Angrerett.pdf